~*کاخ تنهایی*~

خدایا بیشتر از همیشه به ما بتاب ...!!!